Strategic Management Coaching Program

Potencjał i kompetencje LIDERÓW przekładają się wprost na rozwój firm. MOCNĄ PROPOZYCJĄ są opracowane przez zespół coachów Business Coaching PROGRAMY ROZWOJOWE dla kadry zarządzającej i menedżerskiej, zaprojektowane w oparciu o narzędzia coachingowe, zgodne z uznanym światowym standardem ICF. Wzbogacone INDYWIDUALNYM PROGRAMEM COACHINGOWYM wspierają wdrożenie nowych strategii myślenia i działania oraz wzmocnienie pożądanych umiejętności.

Home Strategic Management Program
STRATEGIC MANAGEMENT PROGRAM

 

PRAKTYCZNE WARSZTATY DOSKONALENIA STRATEGII I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZYCH

 

? COACHINGOWY STYL ZARZĄDZANIA

Program zaprojektowany został jako proces skutecznego wdrożenia coachingowego stylu zarządzania - stylu uruchamiającego potencjał podwładnych i podnoszącego efektywność ich pracy. Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach odnosi się do elastyczności, planowania, komunikacji i umiejętności budowania i utrzymywania relacji, które mogą być niezbędne w wywieraniu wpływu i wzmacnianiu pracowników oraz przystosowywaniu się do szybkich zmian.
Uczestnicy poznają kluczowe w zarządzaniu ludźmi umiejętności coachingowe. Równocześnie wypracowują coachingowy styl zarządzania ? styl, bazujący na delegowaniu oraz wyzwalaniu inicjatywy i odpowiedzialności w zespole.

 

? INTELIGENCJA EMOCJONALNA W PRZYWÓDZTWIE

Jest to szkolenie treningowe rozwijające i doskonalące kluczowe kompetencje decydujące o wysokiej inteligencji emocjonalnej: samoświadomość, samokontrolę, automotywację, empatię i umiejętności społeczne w tym relacje interpersonalne.

 

? MYŚLENIE I DZIAŁANIE SYSTEMOWE

Moduł ukierunkowany jest na reguły i zasady funkcjonowania organizacji, firmy, zespołu jako wzajemnie współzależnych elementów.
Narzędzia coachingowe powstały w oparciu o myślenie systemowe. Zamiast tradycyjnego postrzegania rozwiązań w kategoriach ?przyczyna - skutek? proponują szukanie tego punktu, w którym przyłożenie najmniejszego wysiłku powoduje jak największe zmiany w całym systemie: tzw. zasada dźwigni. Pracując w oparciu o systemowe narzędzia coachingowe uczestnicy uświadamiają sobie własny wpływ i odpowiedzialność za siebie oraz podejmowane przez siebie działania. Wiedza i praktyczne zastosowanie pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy funkcjonowania wzajemnych wpływów, relacji, a w rezultacie pozwala precyzyjnie odnaleźć swoje miejsce w większej całości.

 

? ŚWIADOMA KOMUNIKACJA

Moduł ukierunkowany jest na umiejętności związane z budowaniem relacji, aktywnym słuchaniem i formułowaniem konstruktywnych, adekwatnych pytań. Uczestnicy poznają techniki i narzędzia efektywnej komunikacji oraz zyskają silne podstawy wiedzy i narzędzi NLP.

 

? LEADER TRANSFORMACJI

Moduł koncentruje się na osiągnięciu przełomowej skuteczności interpersonalnej oraz pożądanych cech przywódczych. Ukierunkowany jest na doskonalenie myślenia zorientowanego na rezultaty. Merytorycznie oparty o światowy bestseller 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA Stephena R. Covey'a.
Moduł zaprojektowany w oparciu o wiele narzędzi coachingowych wspierających indywidualną skuteczność.

 

? ZARZĄDZANIE RELACJAMI

Moduł koncentruje się na budowaniu i utrzymywaniu konstruktywnych relacji ze współpracownikami, budowaniu efektywnego zespołu i wykorzystaniu panującej w nim synergii.
Uczestnicy warsztatu po jego ukończeniu nabędą umiejętność tworzenia autentycznych relacji w miejscu pracy, tak, by każdy czuł się zaangażowany w powierzony mu zakres kompetencji. Będą znali zasady dotyczące skutecznego delegowania zadań oraz różne metody przekazywania kompetencji.
W proponowanym module zastosowane są narzędzia coachingowe, w oparciu o które uczestnicy wypracują działania podnoszące skuteczność zespołu.

 

? ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

Moduł ZARZĄDZANIE ROZWOJEM koncentruje się na doskonaleniu cechy liderów inspirujących, zdolnych pociągnąć za sobą ludzi i organizacje. Rozwija kluczowe umiejętności coachingowe.
Uczestnicy:
? poznają sposoby doskonalenia swoich umiejętności
? nabędą zdolności wyzwalania energii w innych przez przykład, słowa i czyny
? będą formułować cele i priorytety pracy zespołu w sposób precyzyjny i mobilizujący
? będą efektywniejsi w dawaniu informacji zwrotnej współpracownikom
? będą wiedzieć jak i które umiejętności swoich ludzi wzmacniać coachingiem
? nabędą umiejętności motywowania kluczowych pracowników do bardziej efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej
W proponowanym module zastosowane są narzędzia coachingowe wspierające inspirację w rozwoju i utrzymanie zaangażowania w realizacji określonych celów.

 

? KREOWANIE ROZWIĄZAŃ I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI

Moduł KREOWANIE ROZWIĄZAŃ I ZARZĄDZANIE ZMIANAMI kształtuje postawę akceptującą wobec konieczności zmian oraz zarządzania konfliktami
pracowniczymi, które mogą być budujące. Dostarcza narzędzi wspierających kreatywne poszukiwanie rozwiązań i planowanie działań prowadzących do
ustalonych rezultatów.
W części warsztatowej uczestnicy doskonalą kluczowe umiejętności wspierające konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i problemów. Podczas pracy na konkretnych przypadkach, z którymi uczestnicy zetknęli się w firmie uczestnicy nauczą się definiować do czego powinno prowadzić właściwe rozwiązanie i jakie korzyści lub zyski powinni uzyskać dzięki skutecznemu rozwiązaniu.
Wykorzystując narzędzia i techniki coachingowe uczestnicy poznają nowe sposoby opracowywania alternatywnych rozwiązań i wypracowują własne przełomowe strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych.

 

? OD CELU DO REZULTATU

Zarządzanie zorientowane na rezultaty to zarządzanie, w którym punktem wyjściowym jest zawsze koncentracja na szczegółowo dookreślonych rezultatach, jakie mają do osiągnięcia poszczególni pracownicy czy zespół.
Jasne, wyraźne cele i wynikające z nich działanie zorientowane na rezultaty to jak celowanie do tarczy z wyostrzonym i skupionym wzrokiem. Gdy istnieją zamierzone i zaplanowane wcześniej rezultaty, pracownicy biorą odpowiedzialność za ich osiągnięcie.
Moduł ukierunkowany jest na doskonalenie myślenia zorientowanego na rezultaty. Każdy z członków zespołu:
? sformułuje swoje własne cele
? przejdzie proces wizualizacji osiągniętych rezultatów
? zaplanuje dla siebie działania
? będzie miał możliwość zbudowania silnej motywacji do działania

 

INNOWATORZY 2009